Naar het overzicht

Ziekmelding

Wij verwachten dat ouders van een ziek kind dit vóór 08.20 uur aan ons melden. Als een leerling om een andere reden lessen moet verzuimen, horen we dit graag van te voren. Als een leerling zonder bericht afwezig is, neemt de school vóór 10.00 uur contact op met thuis. Verdere informatie over ziekmeldingen kunt u vinden in de locatiespecifieke informatiegids.

Verzuimprotocol

Op de Sonnewijser geldt de afspraak dat ouders/verzorgers de school voor 08.20 uur inlichten als de leerling ziek is. Leerkrachten zullen bij afwezigheid van leerlingen waarvan geen bericht is binnengekomen, diezelfde dag contact (laten) opnemen met de ouders/verzorgers om te vragen wat de reden van het verzuim is.
Als school hebben wij ons te houden aan de landelijke regels en afspraken die betrekking hebben tot leerplicht. Informatie daarover kunt u o.a. vinden op de website van de gemeente waarin de leerling woonachtig is.

 

Buitengewoon verlof

De Sonnewijser is gebonden aan de leerplichtwet. De leerplichtwet kent geen snipperdagen of extra vakanties: leerlingen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen wij wel extra vrij geven. Dit kan bijvoorbeeld bij feestdagen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, of bij bepaalde familieaangelegenheden. De leerplichtwet stelt ook dat een directeur op verzoek extra vakantie kan toestaan. Dan moet er echter aan bepaalde volgende voorwaarden worden voldaan.

De extra vakantie waarvoor de directeur toestemming mag geven, mag nooit langer dan tien dagen duren. Wij verwachten van onze ouders dat zij zeer terughoudend zijn in het aanvragen van extra verlof.
                               

Top